top of page
logo polo.jpg
logo_eduCYL.png
Panevezys-logo-1-768x410_edited.jpg
Logo_MiB_Colour_Preferred.jpg
25134716_memlogo.jpg
logo MCD_edited.jpg
AridPl_edited.jpg
logos_redimensionados_ubu_edited.jpg
SinapticaRo_edited.jpg
Clementoni-1536x459.png

Роботика срещу насилието е проект по Еразъм+ KA3 – Подкрепа за реформа на политиката 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD, одобрен от Европейската комисия и има за цел предотвратяване на тормоза от ранните училищни години чрез използване на иновативни педагогически образователни стратегии, базирани на използването на роботиката по кооперативен начин в среда на сътрудничество. Обединявайки иновации, социализация, учене, образование, работа в екип, учене чрез правене в областта на образователните роботи, учащите повишават своята информираност относно тормоза и кибертормоза, необходима за тяхната превенция чрез универсалния език на учене чрез правене и обучението на връстници като стратегия за включване. Проектът таргетира не само училището, а и висшето образование, като се предлага на учителите с курсове, които да подобрят техните дигитални умения и да им предоставят капацитет за структуриране на междудисциплинарни дейности с помощта на роботи и ИКТ, за предотвратяване на тормоза и насърчаване на приобщаването. Дейностите, които учителите ще разработят, се основават на проксималното кооперативно обучение, използвано по неформален и базиран на игра начин. Иновациите и междудисциплинарността са основополагащите ценности на този проект, защото произтичат от идеите на учителите, които в ежедневната си работа се сблъскват с необходимостта от по-включващи методи на преподаване и се справят с предизвикателството на социалното включване. Тази основна нужда отговаря на интересите на вземащите решения, участващи в проекта, поради което имаме амбицията да създадем и да го приемем, обща нова международна/европейска политика, като демонстрация на възможности как интеграцията на ИКТ компетенции може да се използва и да насърчава образователните просоциални ценности. Партньорите ще разработят обучителни модули за учители, включително такива в психолого-педагогическа насока, за да ги насочат към създаването на дейности с роботи като инструмент за изграждане у децата на лична и групова психологическа защита против тормоза. Крайната цел на партньорството е да създаде международна мрежа от институции, ангажирани с превенцията на тормоза чрез иновативни средства. 

РоБиСевлиево.jpg
YouTube Logo.jpg
png-clipart-directory-computer-file-folder-material-angle-white-thumbnail.png
bottom of page