top of page
Супервизия, коучинг, менторска подкрепа на педагогически специалисти

 

 

  • Вие сте педагогически специалист - учител в училище, детска градина, образователен център; педагогически съветник или училищен психолог; ресурсен учител, логопед...? Ако имате нужда от информация за актуални и иновативни методики, практики, публикации във вашата област, връзка с водещи специалисти от България и чужбина, насоки за участие в проекти, кредитни обучения и други форми за квалификация, насоки за разработване и реализиране на публикации, супервизия на ваши случаи и казуси, еднократни или периодични коучинг сесии и посещения за менторска подкрепа - използвайте нашата експертиза и ресурси.  

  • Вие сте директор на образователна институция, образователен експерт от общинска администрация, или може би сте предприемач, който обмисля да стартира образователен проект? Ако имате нужда от консултация във връзка с разработка и защита на образователна концепция, учебни планове и програми, подготовка на документация и регистрация в институции и платформи, разработване и подаване на проектни предложения към различни програми, участие в подходящи международни и национални мрежи, повишаване на екипността на педагогическата общност - използвайте нашата експертиза и ресурси.  

Нашите експерти са консултирали и съдействали на над 50 образователни институции и организации - държавни, общински и частни детски градини, училища, центрове за извънкласни дейности и допълнително образование, на място и чрез дистанционен контакт, за да подпомогнат тяхното укрепване, развитие, повишаване на качеството на образователната дейност и подобряване на общностния климат. 

Слайд1.jpg
Blooms_Taxonomy_pyramid_cake-style-use-with-permission.jpg
bottom of page